ระบบเช็คชื่อออนไลน์

สามารถนำรายชื่อจากระบบทะเบียนเข้าในระบบเช็คชื่อได้
สามารถตรวจสอบการเข้าเรียนของนิสิตในแต่ละสัปดาห์ได้
สามารถพิมพ์รายงานการเข้าเรียนของนิสิตได้
สามารถตรวจสอบตำแหน่งที่นิสิต Scan QR Code ได้และแสดงตำแหน่งในแผนที่ Google Map
สะดวกรวดเร็วในการตรวจสอบการเข้าเรียน โดยให้นิสิต Scan QR Code ตามที่อาจารย์ผู้สอนได้เปิดระบบให้เช็คชื่อเท่านั้นพัฒนาระบบโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เกรียงศักดิ์ จันทีนอก และอาจารย์ ดร.รัตนาวดี สนธิประสาท คณะการบัญชีและการจัดการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม