รายชื่อผู้เข้าร่วม อบรมเชิงปฏิบัติการ Mobile Programming

ไปหน้ารับสมัคร
จำนวนผู้สมัคร 82 คน
No StudentID Name Email Mobile Major Faculty Year
82 60010914620 นางสาวอนงค์นาฏ สารจันทร์ annp3101@hitmail.com 0952656029 เทคโนโลยีสารสนเทศทางธุรกิจ คณะการบัญชีและการจัดการ ปริญญาตรี ปี 1
81 60010914633 นาย ศุภโชค ทุ่นศิริ igigx@hotmail.co.th 0845516379 BIT คณะการบัญชีและการจัดการ ปริญญาตรี ปี 1
80 58010916050 นายอรรฆพล ศรีเรือง motaty15@gmail.com 0610585156 เทคโนโลยีสารสนเทศธุรกิจ คณะการบัญชีและการจัดการ ปริญญาตรี ปี 3
79 60010914608 นางสาว ทรรศิกา ภาพน้ำ bonus24258@gmail.com 0983560394 เทคโนโลยีสารสนเทศธุรกิจ คณะการบัญชีและการจัดการ ปริญญาตรี ปี 1
78 59010914634 นางสาวศศิภา ไขกัณหา std59010914634@acc.msu.ac.th 0960193835 เทคโนโลยีสารสนเทศธุรกิจ คณะการบัญชีและการจัดการ ปริญญาตรี ปี 2
77 59010914620 นางสาวรัตนา มีหนองใหญ่ std59010914620@acc.msu.ac.th 0625303782 เทคโนโลยีสารสนเทศธุรกิจ คณะการบัญชีและการจัดการ ปริญญาตรี ปี 2
76 59010912717 นายธีรพัฒน์ ปะวะเสนัง teerapathpeom@hotmail.com 0986673077 คอมพิวเตอร์ธุรกิจ คณะการบัญชีและการจัดการ ปริญญาตรี ปี 2
75 58010915809 น.ส.เจนจิรา สรรพอาสา std58010915809@acc.msu.ac.th 0986524659 การจัดการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ คณะการบัญชีและการจัดการ ปริญญาตรี ปี 3
74 58010915809 น.ส.เจนจิรา สรรพอาสา std58010915809@acc.msu.ac.th 0986524659 การจัดการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ คณะการบัญชีและการจัดการ ปริญญาตรี ปี 3
73 58010912655 นายปัณณวัฒน์ บุรุษภักดี std58010912655@acc.msu.ac.th 0945425677 BC คณะการบัญชีและการจัดการ ปริญญาตรี ปี 3
72 0986524659 น.ส.เจนจิรา สรรพอาสา std58010915823@acc.msu.ac.th คณะการบัญชีและการจัดการ ปริญญาตรี ปี 3
71 59010914618 นาย พีรณัฐ อนาถรัมย์ std59010914618@acc.msu.ac.th 0922735295 เทคโนโลยีสารสนเทศธุรกิจ คณะการบัญชีและการจัดการ ปริญญาตรี ปี 2
70 59010912689 พัฒนวดี ศิริจันทร์ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ คณะการบัญชีและการจัดการ ปริญญาตรี ปี 2
69 59010912748 นริฏฐ์ ตะจันดา std59010912748@acc.msu.ac.th 0935926292 BC คณะการบัญชีและการจัดการ ปริญญาตรี ปี 1
68 58010912718 นางสาววริศรา ณ สงขลา std58010912718@acc.msu.ac.th 0956673024 คอมพิวเตอร์ธุรกิจ คณะการบัญชีและการจัดการ ปริญญาตรี ปี 3
67 58010912860 นางสาวกาญจนาพร รื่นพจน์ std58010912860@acc.msu.ac.th 0956463701 คอมพิวเตอร์ธุรกิจ คณะการบัญชีและการจัดการ ปริญญาตรี ปี 3
66 58010916060 นางสาวพิชญาภา ปากอุตสาห์ std58010916060@acc.msu.ac.th 0901468164 Bit คณะการบัญชีและการจัดการ ปริญญาตรี ปี 3
65 59010912694 นางสาว วนิดา พวงสันเทียะ std59010912694@acc.msu.ac.th 0933834398 คอมพิวเตอร์ธุรกิจ คณะการบัญชีและการจัดการ ปริญญาตรี ปี 2
64 59010912694 นางสาว วนิดา พวงสันเทียะ std59010912694@acc.msu.ac.th 0933834398 คอมพิวเตอร์ธุรกิจ คณะการบัญชีและการจัดการ ปริญญาตรี ปี 2
63 58010916029 นางสาวมณัญญา ปัตตาล std58010916029@acc.msu.ac.th 0830490197 Bit คณะการบัญชีและการจัดการ ปริญญาตรี ปี 3
62 58010916029 นางสาวมนันญ คณะการบัญชีและการจัดการ ปริญญาตรี ปี 1
61 58010916010 นายฐิติโชติ เมืองรุ่งเรือง std58010916010@acc.msu.ac.th 0954027001 Bit คณะการบัญชีและการจัดการ ปริญญาตรี ปี 3
60 58010916023 นางสาวพรทิพย์ บ่วงรัมย์ std58010916023@acc.msu.ac.th 0876455347 Bit คณะการบัญชีและการจัดการ ปริญญาตรี ปี 3
59 59010912709 นางสาว ชลธิชา วงษ์คะสุ่ม yokky_chonthicha@hotmail.com 0823102832 คอมพิวเตอร์ธุรกิจ คณะการบัญชีและการจัดการ ปริญญาตรี ปี 2
58 59010912669 นายอนุชิต เนาแสง 0962761153 คอมพิวเตอร์ธุรกิจ คณะการบัญชีและการจัดการ ปริญญาตรี ปี 1
57 58010916042 นางสาวสิรินภา ศรีห่วง std58010916042@acc.msu.ac.th 0989097707 เทคโนโลยีสารสนเทศธุรกิจ คณะการบัญชีและการจัดการ ปริญญาตรี ปี 3
56 59010912721 นาย ปานเทพ อังควิศิษฐพันธ์ gotchila_555@hotmail.com 0877758004 คอมพิวเตอร์ธุรกิจ คณะการบัญชีและการจัดการ ปริญญาตรี ปี 2
55 59010912755 นางสาว สุมินตรา หมื่นจิตร bensumintra@hotmail.com 0934983646 คอมพิวเตอร์ธุรกิจ คณะการบัญชีและการจัดการ ปริญญาตรี ปี 2
54 59010912608 เพ็ญนภา ชัยวงค์ emcha675@gmail.com 0650865903 คอมพิวเตอร์ธุรกิจ คณะการบัญชีและการจัดการ ปริญญาตรี ปี 2
53 59010912535 ฉัตรกมล พวงสุวรรณ toon_chatkamol@hotmail.com 0972373582 BC คณะการบัญชีและการจัดการ ปริญญาตรี ปี 2
52 59010912624 นางสาว รัตนมณี เนียมไธสง std59010912624@acc.msu.ac.th 0884730562 คอมพิวเตอร์ธุรกิจ คณะการบัญชีและการจัดการ ปริญญาตรี ปี 1
51 58010912542 นางสาวขนิษฐา กลางบุรัมย์ std58010912542@acc.msu.ac.th 0848876788 คอมพิวเตอร์ธุรกิจ คณะการบัญชีและการจัดการ ปริญญาตรี ปี 3
50 58010912737 นางสาวศิริพร หมวดศรี std5801091273@acc.msu.ac.th 0887379949 คอมพิวเตอร์ธุรกิจ คณะการบัญชีและการจัดการ ปริญญาตรี ปี 3
49 58010916048 นางสาว สุพรรณี นาสมตรอง std58010916048@acc.msu.ac.th 0963823656 เทคโนโลยีสารสนเทศธุรกิจ คณะการบัญชีและการจัดการ ปริญญาตรี ปี 3
48 58010916019 นางสาวนัทมล เหล่าจูม std58010916019@acc.msu.ac.th 0960586671 เทคโนโลยีสารสนเทศธุรกิจ คณะการบัญชีและการจัดการ ปริญญาตรี ปี 3
47 58010916021 นางสาวประภาพรรณ อินธิสาร std58010916021@acc.msu.ac.th 0646703351 เทคโนโลยีสารสนเทศธุรกิจ คณะการบัญชีและการจัดการ ปริญญาตรี ปี 3
46 58010916058 นางสาวปริยฉัตร วันชัย pycdonut@gmail.com 0821017403 เทคโนโลยีสารสนเทศธุรกิจ คณะการบัญชีและการจัดการ ปริญญาตรี ปี 3
45 58010916055 นางสาวขวัญฟ้า ไชยนิด std58010916055@acc.msu.ac.th 0896239900 เทคโนโลยีสารสนเทศธุรกิจ คณะการบัญชีและการจัดการ ปริญญาตรี ปี 3
44 58010914610 เรณุกา วิเศษนันท์ std58010914610@acc.msu.ac.th 0800073007 เทคโนโลยีสารสนเทศธุรกิจ คณะการบัญชีและการจัดการ ปริญญาตรี ปี 3
43 58010916059 นางสาวปานตะวัน ประจันตะเสน pantawan.mook09@gmail.com 0942766441 เทคโนโลยีสารสนเทศธุรกิจ คณะการบัญชีและการจัดการ ปริญญาตรี ปี 3
42 59010914638 นายติณณภพ วุฒิอนุสรณ์ std58010916069@acc.msu.ac.th 0937492495 BIT คณะการบัญชีและการจัดการ ปริญญาตรี ปี 2
41 59010914637 นายชัยพร ครองเคหา antiswim@gmail.com 0956091292 BIT. คณะการบัญชีและการจัดการ ปริญญาตรี ปี 2
40 58010916064 ปพนน์ศรณ์ สิ่วสำแดงเดช strikersix01@gmail.com 0831509911 เทคโนโลยีสารสนเทศธุรกิจ คณะการบัญชีและการจัดการ ปริญญาตรี ปี 3
39 58010915827 รวิภัทร์ กรีธาพล patercup@gmail.com 0973347783 การจัดการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ คณะการบัญชีและการจัดการ ปริญญาตรี ปี 3
38 58010915840 ปราโมทย์ สกุลฮูฮา std57010917012@acc.msu.ac.th 0804156425 การจัดการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ คณะการบัญชีและการจัดการ ปริญญาตรี ปี 3
37 59010914626 นายอนุวัฒน์ แข็งขัน apnk2228@gmail.com 0897183432 เทคโนโลยีสารสนเทศธุรกิจ คณะการบัญชีและการจัดการ ปริญญาตรี ปี 2
36 59010914604 นางสาวฐิติมา ขอมีกลาง std59010914604@acc.msu.ac.th 0985945731 Bit คณะการบัญชีและการจัดการ ปริญญาตรี ปี 2
35 59010914626 นายอนุวัฒน์ แข็งขัน apnk2228@gmail.com 0897183432 เทคโนโลยีสารสนเทศธุรกิจ คณะการบัญชีและการจัดการ ปริญญาตรี ปี 2
34 59010914632 นางสาวเบญญาภรณ์ มกกงไผ่ std59010914632@acc.msu.ac.th 0968584937 เทคโนโลยีสารสนเทศธุรกิจ คณะการบัญชีและการจัดการ ปริญญาตรี ปี 2
33 58010915823 นางสาวปิยนุช โกทา std58010915823@acc.msu.ac.th 0995510866 การจัดการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ คณะการบัญชีและการจัดการ ปริญญาตรี ปี 3
32 58010912831 ปัทมรินทร์ รูปคม std58010912831@acc.msu.ac.th 0945382392 คอมพิวเตอร์ ธุรกิจ คณะการบัญชีและการจัดการ ปริญญาตรี ปี 3
31 58010912511 นายก้องเกียรติ ปิดตังทานัง goff.kongkiat@gmail.com 0648538956 คอมพิวเตอร์ธุรกิจ คณะการบัญชีและการจัดการ ปริญญาตรี ปี 1
30 58010912885 นาย ธวัชชัย ปราศัย live.love__you@hotmail.com 0875672078 ฺคอมพิวเตอร์ธุรกิจ คณะการบัญชีและการจัดการ ปริญญาตรี ปี 3
29 58010912603 นายธนิศร์ บูรณะ l2ocasboo@gmail.com 0815450501 คอมพิวเตอร์ธุรกิจ คณะการบัญชีและการจัดการ ปริญญาตรี ปี 3
28 58010912867 นายจิรพงษ์ พงษ์แสน std58010912867@acc.msu.ac.th 0843026073 BC583 คณะการบัญชีและการจัดการ ปริญญาตรี ปี 3
27 58010912939 อดิศักดิ์ พลากุล lomi_lnw@hotmail.com 0643310888 คอมพิวเตอร์ธุรกิจ คณะการบัญชีและการจัดการ ปริญญาตรี ปี 1
26 58010912653 นาย ปวเรศ ซองเหล็กนอก pavarase88@gmail.com 0906520374 คอมพิวเตอร์ธุรกิจ คณะการบัญชีและการจัดการ ปริญญาตรี ปี 3
25 58010912822 นายชูตระกูล บุญบำรุง std58010912822@acc.msu.ac.th 06-18504175 คอมพิวเตอร์ธุรกิจ คณะการบัญชีและการจัดการ ปริญญาตรี ปี 3
24 58010912915 นางสาวภัทราพร สิงห์คง std58010912915@acc.msu.ac.th 0828362054 คอมพิวเตอร์ธุรกิจ คณะการบัญชีและการจัดการ ปริญญาตรี ปี 3
23 58010912900 นางสาวพนิดา ต้นจาน std58010912900@acc.msu.ac.th 0877953903 คอมพิวเตอร์ธุรกิจ คณะการบัญชีและการจัดการ ปริญญาตรี ปี 3
22 58010912705 นายรัฐคุปต์ กั้วมาลา rattakup305@hotmail.com 0994756751 คอมพิวเตอร์ธุรกิจ คณะการบัญชีและการจัดการ ปริญญาตรี ปี 3
21 58010912866 นางสาวจินตนา จันทร์แจ้ง std58010912866@acc.msu.ac.th 0890001226 คอมพิวเตอร์ธุรกิจ คณะการบัญชีและการจัดการ ปริญญาตรี ปี 3
20 58010912782 นางสาวหัทยา ทาบรรหาญ hattaya_tabanhan@live.com.com 0941424758 คอมพิวเตอร์ธุรกิจ คณะการบัญชีและการจัดการ ปริญญาตรี ปี 3
19 58010912543 นาย คณารักษ์ อรรคพงษ์ std58010912543@acc.msu.ac.th 0880292805 คอมพิวเตอร์ธุรกิจ คณะการบัญชีและการจัดการ ปริญญาตรี ปี 3
18 58010912746 นายศุปกร สุวรรณธานี mai.supakon@gmail.com 0934596053 คอมพิวเตอร์ธุรกิจ คณะการบัญชีและการจัดการ ปริญญาตรี ปี 3
17 58010912882 นางสาว ธนพร บุตราช std58010912882@acc.msu.ac.th 0833595005 คอมพิวเตอร์ธุรกิจ คณะการบัญชีและการจัดการ ปริญญาตรี ปี 3
16 58010912917 นางสาวภาณุมาส ทินเพ็ง std58010912917@acc.msu.ac.th 0883059782 คอมพิวเตอร์ธุรกิจ คณะการบัญชีและการจัดการ ปริญญาตรี ปี 3
15 57010912633 นาย ณัฐวุฒิ อุดศรี std57010912633@acc.msu.ac.th 0639592410 คอมพิวเตอร์ธุรกิจ คณะการบัญชีและการจัดการ ปริญญาตรี ปี 4
14 58010912783 นายอนันต์ สัมพันธ์ std58010912783@acc.msu.ac.th 0880552725 คอมพิวเตอร์ธุรกิจ คณะการบัญชีและการจัดการ ปริญญาตรี ปี 3
13 58010912896 นาย ปรเมษฐ สุขวิสัย std58010912896@acc.msu.ac.th 0621943084 คอมพิวเตอร์ธุรกิจ คณะการบัญชีและการจัดการ ปริญญาตรี ปี 3
12 58010912522 กาญจนา เพ็งแจ่ม std58010912522@acc.msu.ac.th 0942975784 คอมพิวเตอร์ธุรกิจ คณะการบัญชีและการจัดการ ปริญญาตรี ปี 3
11 58010912652 นายปริเวช. ภูมิการีย์ std58010912652@acc.msu.ac.th 0946172399 คอมพิวเตอร์ธุรกิจ คณะการบัญชีและการจัดการ ปริญญาตรี ปี 3
10 58010912575 นางสาวฐิติมา ขาวพา std58010912575@acc.msu.ac.th 0983177050 คอมพิวเตอร์ธุรกิจ คณะการบัญชีและการจัดการ ปริญญาตรี ปี 3
9 58010912536 นางสาวเกวลิน สว่างเพ็ง std58010912536@acc.msu.ac.th 0621151261 คอมพิวเตอร์ธุรกิจ คณะการบัญชีและการจัดการ ปริญญาตรี ปี 3
8 58010912780 นางสาวสุวินันท์ ทองดี std58010912780@acc.msu.ac.th 0984247809 คอมพิวเตอร์ธุรกิจ คณะการบัญชีและการจัดการ ปริญญาตรี ปี 3
7 58010912905 นางสาวพัชรี บุญชิด std58010912905@acc.msu.ac.th 0968043657 คอมพิวเตอร์ธุรกิจ คณะการบัญชีและการจัดการ ปริญญาตรี ปี 3
6 58010912936 นางสาวสาธิกา คำแสนกุล std58010912936@acc.msu.ac.th 0968206651 คอมพิวเตอร์ธุรกิจ คณะการบัญชีและการจัดการ ปริญญาตรี ปี 3
5 58010912974 นางสาวระวินันท์ พัฒนธนทรัพย์ rawinan.pm@gmail.com 0624694542 BC คณะการบัญชีและการจัดการ ปริญญาตรี ปี 3
4 58010912712 นายวนัส สุทธิประภา std58010912712@acc.msu.ac.th 0981028808 คอมพิวเตอร์ธุรกิจ คณะการบัญชีและการจัดการ ปริญญาตรี ปี 3
3 58010912951 นาย จักรกฤษณ์ พรมมา std58010912951@acc.msu.ac.th 0921368033 คอมพิวเตอร์ธุรกิจ คณะการบัญชีและการจัดการ ปริญญาตรี ปี 3
2 57010912517 นายธนภัทร ศุภธนันณัฎ std57010912517@acc.msu.ac.th 0933234107 BC คณะการบัญชีและการจัดการ ปริญญาตรี ปี 4
1 58010912811 นายอิสรา บุญธีไธสง itnalove@hotmail.com 0995264867 คอมพิวเตอร์ธุรกิจ คณะการบัญชีและการจัดการ ปริญญาตรี ปี 3