Index Analysis Examination (ระบบวัดระดับความยากของข้อสอบผ่านระบบออนไลน์)

ดูวิธีการใช้งาน
พัฒนาระบบโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เกรียงศักดิ์ จันทีนอก คณะการบัญชีและการจัดการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม